ตรวจผลการเรียน

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Tel. 045-709100 ต่อ 110

การตรวจสอบผลการเรียนอาจมีปัญหาเนื่องจากทางวิทยาลัยฯ อาจยกเลิกรหัสนักศึกษารุ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด กรุณาตรวจสอบโดยด่วน !

5231052042         นายรุ่งโรจน์             ต้นจันทร์

5231052043         นางสาวนุชจรีย์       ขิปวัตร

5231052044         นายจักรกริสน์       สุนทรารักษ์

5231052045         นายสุขสันต์          ดวงตา

5231052046           นายณัฐพงค์           หนองเป็ด

5231052047           นายนพนันท์           ไชยรักษ์

5231052049           นายนิรันดร์             หมุ่ยมาศ

5231052050         นายนิรันดร์            เสน่ห์พูด

5231052051         นายสิทธิชัย            หอมทรัพย์

5231052052         นายราชันย์              ฮวดศรี

5231052054            นายธวัชชัย              ทองบ่อ

5231052055            นายจตุพล                แก้วใส

5231052056            นางสาวลลิตา       ไชยปัญญา

5231052057            นางสาวอรุนช          ป้องกัน

5231052058         นายสราวุธ            เวฬุวนารักษ์

5231052059         นายสมควร               มาลี

5231052060           นายประทีป               แสงสุด

5231052063         นายวัชรพงษ์         โคตรสมบัติ

5231052065            นายประพจน์            ทองบ่อ

5231052067            นางสาวปิยธิดา      ราชโนนเขวา

5231052068         นายจิตรชัย              กลิ่นแก้วนพรัตน์

โฆษณา
%d bloggers like this: